PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA
Cookies, GDPR


Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. 

Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve a nastaveniach pri prehliadaní stránok. Ďalšia návšteva tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie a v niektorých prípadoch aj nemožné.
Z hľadiska trvanlivosti možno súbory cookies rozdeliť na dva základné typy: session cookies (krátkodobé), ktoré sú vo Vašom prehliadači uložené len po dobu, kedy je prehliadač otvorený a persistent cookies (dlhodobé), ktoré zostávajú v prehliadači uložené aj po jeho zatvorení a to až do uplynutia ich platnosti alebo do doby ich manuálneho odstránenia.
Z hľadiska funkčnosti možno súbory cookies rozdeliť na:
základné (prevádzkové)- sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Vďaka týmto cookies zostáva napr. používateľ prihlásený po celú dobu prehliadania webu bez potreby opakovaného prihlasovania sa po každom prekliku,
výkonnostné - umožňujú anonymne (bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov) zbierať informácie o tom, ktoré stránky nášho webu užívateľ navštívil, aký obsah ho zaujal pri návšteve naších webových stránok za účelom analýzy návštevnosti, prispôsobenia obsahu a zlepšenia funkčnosti stránok.
marketingové - ktoré sú určené na zisťovanie údajov za účelom prispôsobenia marketingových činností na stránkach.
Webové stránky tohto eshopu využívajú niektoré technológie tretích strán (napr. Facebook), ktorých cookies nepodliehajú správe tohto eshopu a z tohto dôvodu nemá nad ich ukladaním a prístupom k nim žiadnu kontrolu. O zásadách používania cookies sa môžete dozvedieť viac na stránkach týchto služieb.
Väčšina prehliadačov podporuje súbory cookie, ale používatelia si môžu svoje prehliadače nastaviť tak, aby ich odmietli a aby ich mohli odstrániť vždy, keď to budú považovať za potrebné. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť niektorých funkcií resp. aj celých častí stránok.
Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

INFORMÁCIE GDPR 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: POLEXIM s. r. o.

Sídlo: Strojnícka 6/A, 080 06 ,Prešov, SR

IČO: 43 966 101

DIČ: 2022555326

IČ DPH: SK2022555326

Web: www.greaser.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 19746/P

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Sabol

Telefón: 0910 411 472

Mail: sabol@polexim.sk


 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako "zákon"

· Zodpovedná osoba DPO:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

· Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:

 • cookies
 • klienti / súkromné osoby:
 • titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa
 • osobné údaje zákonného zástupcu - titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa
 • klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa

· Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania OÚ:

 • registrácia užívateľa / klienta v eShope
 • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
 • vystavenie daňového dokladu / faktúry
 • doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou

· Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
 • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

· Doba uchovávania osobných údajov:

 • osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov
 • osobné údaje zákonného zástupcu / po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa
 • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

· Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • ---

· Identifikácia príjemcu OÚ:

 • Daňový úrad
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
 • Doručovacia služba - kuriér

· Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • OÚ sa neprenášajú

· Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

· Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • ---

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu §7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania §39

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona