Všeobecné obchodné podmienkyTieto všeobecné obchodné podmienky súvisia s prevádzkou a poskytovaním služieb v e-shope POLEXIM, s.r.o. (www.greaser.sk). E-shop prevádzkuje POLEXIM, s.r.o., výhradný dovozca e-bicyklov značky GREASER, so sídlom Strojnícka 6/A, 080 06 Prešov, IČO: 43966101, mobil: +421 (0)910 411 472, email: info@greaser.sk. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 19746/P.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predmetom VOP (všeobecných obchodných podmienok), je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa (predávajúceho) a užívateľa (kupujúceho). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.2. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb užívateľovi, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s poskytovaním služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.3. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a užívateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

2. Popis služieb

2.1. Predmetom služieb poskytovaných v e-shope POLEXIM, s.r.o., je predaj v ňom uvedených produktov na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, realizovanou vypísaním a odoslaním registračného formulára a elektronickej objednávky.

2.2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

3. Definícia pomov

3.1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu: POLEXIM, s.r.o., Strojnícka 6/A, 08006 Prešov

3.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

3.3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu a sú určené na predaj (sú opatrené tlačidlom Vložiť do košíka).

3.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mailová správa obsahujúce informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracované systémom obchodu.

4. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi odberateľa v súlade so zákonom SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail).

4.4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

4.5. V prípade, že je tovar doručovaný tretím subjektom, kupujúci dáva prevádzkovateľovi súhlas poskytnúť tretej osobe údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru (najmä meno, adresa, telefónne číslo).

4.6. Osobné údaje nie sú nikdy postúpené tretím stranám, okrem prípadu uvedeného v bode 4.5.

5. Realizácia objednávky a storno objednávky

5.1. Ako kupujúci realizujte objednávku tovaru spôsobom daným technickými možnosťami softvéru a to nasledovne:

 1. vykonajte registráciu a zadajte Vašu fakturačnú adresu obsahujúcu pravdivé údaje. Ak už u nás máte účet vytvorený, prihláste sa, prosím.
 2. zvolený produkt / produkty vložte do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka".
 3. prejdite k pokladni a kliknutím na odkaz v pravom hornom rohu.
 4. vyberte si spôsob platby.
 5. zrealizujte platbu na základe zvoleného spôsobu.
 6. zakúpené produkty a faktúra budú dostupné k stiahnutiu v časti "História nákupov" Vášho zákazníckeho účtu v tomto obchode. Rovnako tak obdržíte aj notifikačný e-mail s odkazmi na stiahnutie.

5.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, (registračným formulárom požadovaných), údajov a náležitostí.

5.2. Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

5.3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde zaslaním e-mailu alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

5.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to do 24 hodín od uskutočnenia objednávky za predpokladu, že tovar ešte nebol prevádzkovateľom expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (e-mailom, poštou).

6. Kúpna cena a spôsob platby

6.1. Cena tovaru v obchode je určovaná podľa platného cenníka. Ceny sú uvádzané s DPH.Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

6.2. Kupujúci realizuje platbu v EUR pred prevzatím tovaru bankovým prevodom/vkladom na účet prevádzkovateľa alebo pri prevzatí tovaru pri doručení vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa alebo pri prevzatí tovaru zaslaného dobierkovou službou prostredníctvom tretej osoby (kuriérska služba).

6.3. Prevádzkovateľ rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky pri platbe bankovým prevodom/vkladom na účet. Ak nedôjde k pripísaniu kúpnej ceny do 5 pracovných dní v prospech účtu prevádzkovateľa, má právo po predchádzajúcom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7. Dodanie tovaru a prepravné podmienky

7.1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho odovzdanie na prepravu prvému prepravcovi v prípade využitia služieb tretích subjektov alebo odovzdanie tovaru kupujúcemu na mieste jeho adresy za predpokladu doručenia tovaru vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa.

7.2. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr však do 10 pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

7.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

7.4. Prevádzkovateľ neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u kuriérskej služby.

7.5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v transportnom obale. Pri jeho preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady za ktoré sa považuje poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru. Pri prevzatí tovaru priamo v mieste podnikania prevádzkovateľa sa prepravné náklady kupujúcemu neúčtujú. Poštovné a balné sa účtuje v závislosti od celkovej ceny za objednaný tovar a spôsobu jeho dodania.

7.6. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7.7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

8. Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) a výmena tovaru

8.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred poštou, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený a spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov o tovare, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 čl. 8. týchto podmienok,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
 • alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


9. Reklamácie

8.1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2. Postup vybavovania reklamácií a spôsob upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim je uvedený v dokumente s názvom Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP a je verejne prístupný na tomto e-shope.

10. Záručné podmienky

10.1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.

10.2. Za predpokladu, že súčasťou originálneho balenia tovaru nie je záručný list, funkciu záručného listu plní daňový doklad - faktúra, mandatórna súčasť každej zásielky.

10.3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

10.4. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO:17 33 19 27

Dátum zápisu do zoznamu:01. 02. 2016

Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk , adr@soi.sk

Telefonné číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

Fax: +421 (0)2/53 41 49 96 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

11.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.3. Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

11.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

11.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

Súvisiace právne predpisy v plnom znení:

Zákon NR SR č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon FZ ČSFR č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník.

Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Zákon NR SR č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..


Reklamačný poriadok

Upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP").

Úvodné ustanovenia.
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je spoločnosť POLEXIM, s.r.o. , Strojnícka 6/A, 

080 06 Prešov.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru .

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto RP sú VOP, ktoré sú verejne prístupné na tomto e-shope.

Postup vybavovania reklamácií.
1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt), predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
 • komu je reklamácia adresovaná,
 • dátum podania reklamácie, podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

 • pri poštových zásielkach - deň doručenia reklamácie do sídla Prevádzkovateľa vrátane poškodenej zásielky
 • pri osobnom doručení - dátum na kópii reklamácie, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí jej doručenie ak jej súčasťou je aj poškodená zásielka
 • pri doručení elektronickou poštou - deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa a deň doručenia poškodenej zásielky, pričom rozhodujúci je deň poslednej udalosti.

7. Poškodenú, neúplnú zásielku alebo oneskorené doručenie je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa kedy mala byť objednávka doručená príjemcovi. Reklamácie môžu byť vybavované:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 19:00 na čísle: +421 (0)910 411 472
 • e-mailom na : info@greaser.sk
 • poštou na adrese : POLEXIM, s.r.o. , Strojnícka 6/A, 080 06 Prešov.

Ak chcete tovar, resp. zásielku reklamovať ako poškodenú je potrebné doručiť reklamovaný tovar/zásielku, (môžete tak urobiť najlepšie až po dohode s nami) na adresu spoločnosti: POLEXIM, s.r.o. , Strojnícka 6/A, 080 06 Prešov.

Tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku. Po obdržaní tovaru Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodneme sa s Vami na riešený problému k Vašej spokojnosti. Každú reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť ihneď, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie

8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred poštou a spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov o tovare, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
 • alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho uverejnenia.